Skip to content

Situated – Points of Departure


Textila material och arbetsmetoder förknippas med intimitet och omsorg. I de inbjudna platsspecifika projekt som ingick i Situated mötte textil mer monumentala kontexter. Ett antal olika platser valdes ut som utgångspunkter för konstnärliga gestaltningar, detta resulterade i fysiska gestaltningar i staden eller arbeten av relationell och performativ karaktär. Tolv konstnärer inbjöds till Situated.

Katarina kyrka, Tjärhovsplan, ID:I galleri, Mynttorget, Parken Tjärhovsgatan/Södermannagatan, gestaltning i buss som kördes mellan utställningsplatser. 
curatorer: Inger Bergström, Lotte Nilsson-Välimaa, Maria Sandstig.
11-26 sept 2010

Deltagande konstnärer: Emese Benczúr (HU), Britta Carlström & Monica Nilsson (SE), Leif Holmstrand (SE), Hugger-Mugger: Maria Hägglund, Elinor Ström, Catarina Williamson Källström (SE), Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin (SE), Virpi Vesanen-Laukkanen (FI), Eivor Willbacka (SE).

Om Points of Departure – Northern Fibre 2010

Nätverket Fiber Art Sweden (FAS) inbjöds att åta sig värdskapet för Northern Fibre 2010, ett återkommande evenemang i de nordiska länderna sedan 1995 som bara en gång tidigare arrangerats i Sverige. FAS tog därmed över stafettpinnen i ett långsiktigt nordiskt nätverksarbete. Points of Departure (Homepage)

FAS övergripande syfte är att visa upp spjutspetsen av den samtida konst som befinner sig inom ett textilt fält och skapa en plattform för samtal kring den. Projektet Points of Departure formulerades följaktligen med denna ambition, det fanns också en eftersträvan till en internationalisering och en spridning av konstnärliga impulser även utanför vårt land. Konstnärer från de nordiska grannländerna såväl som från övriga Europa och även USA inbjöds som utställare, föreläsare och workshop-ledare. Med titeln Points of Departure anspelades på en konst som tar avstamp i det textila men har en riktning mot ett utvidgat fält. Vår strävan var att skapa en rad av mötesplatser där konstnärer och den inbjudna allmänheten kan ta del av olika händelser och utbyta erfarenheter. I september månad 2010 skapades därför under ett gemensamt paraply sex olika delprojekt – en serie utställningar, workshops, performance och fysiska gestaltningar i det offentliga rummet i Stockholm. Teman var bland annat ny teknik och textila traditioner, textil som relationell och aktivistisk verksamhet och textilens flykt från det privata till det offentliga.

Inger Bergström var projektledare och curator för delprojektet Situated, tillsammans med Lotte Nilsson Välimaa och Maria Sandstig.

Läs Anders Olofssons recension i konsten.net

Short English summary: The network Fiber Art Sweden (FAS) hosted Northern Fibre 2010, a recurring event in the Nordic countries since 1995.* The title Points of Departure refers to artistic expressions that have their starting points in the textile tradition but that take place in an expanded field. The aim was to both widen and make visible ideas about how textiles are used as a medium and a method in contemporary art.  In September 2010 a series of exhibitions, workshops and seminars was hold in Stockholm.  The themes were new technology and textile traditions, textiles as relational and activist activities, and textiles’ flight from the private to the public and the social, cultural and political meanings of the creation of patterns. Several different locations was selected as points of departure for artistic interventions; reflecting different ways of working.

Emese Benczúr, Find Your Place, Katarina Kyrka, Högbergsgatan 15
Verket Find Your Place är placerat utanför kyrkans entré. Precis som i tidigare verk av denna ungerska konstnär är det ord och nästan grundläggande meningar som möter oss. Hur vi, som betraktare, närmar oss verket blir även det klargörande för att avläsa ”meningen”. Att arbeta platsspecifikt utanför det traditionella utställningsrummet är något Emese Benczúr frekvent gör. Hon väljer ofta textila material som anspelar till kroppslig intimitet och tidskrävande metoder, broderiet har haft en framskjutande position. Emese Benczúr bor och arbetar i Budapest där hon också är utbildad på konstakademin. Hon har varit representerad med sina verk i den ungerska paviljongen på Venedigbiennalen (1999) och på Manifesta 2 i Luxemburg (1998). På Moderna museet i Stockholm (1999) har hon visat det platsspecifika verket Patterns needed for life och har även varit representerad med verket Try to see the world through på utställningen Material Matters på Norrköpings Konstmuseum (2002).  

  Britta Carlström & Monica Nilsson, In Touch, Mynttorget
Carlström och Nilsson använder sig här av det mest fundamentala av textilkonstens medel och verktyg; tråden. Upprinnelsen till verket In Touch är en önskan att genom en uppspänd tråd, eller lina, förbinda Stockholms slott med en av de kiosker som temporärt är placerade vid slottets närhet. Som ett enkelt men ändå subtilt sätt att förbinda två världar. Den omständliga process som föregicks för att få tillstånd att genomföra detta till synes oförargliga och försiktiga ingrepp, att spänna en tråd mellan två byggnader, blir även det en del av verket. Under en kort tid i september månad kommer In Touch att finnas där för den mycket uppmärksamme att upptäcka. I väntan på kungens beslut tar arbetet form.

Monica Nilsson erhöll The Nordic Textile Award 2000. I sin konst betonar hon materialets, tygets, egenskaper och utnyttjar dess uttryck i kraftfulla, skulpturala gestaltningar. Installationer såväl som offentliga utsmyckningar ingår i hennes repertoar. Nilsson bor och arbetar i Stockholm, utbildad på Konstfack.

Britta Carlström är utbildad på Konstfack i Stockholm. Hon använder sig av det redan brukade; textila avfallsmaterial och rester. I verket Den gamla trädgården styckar hon ett tidigare verk med exakta bandsågssnitt. Hon har  utfört ett flertal offentliga arbeten. I Svetsspets, en utsmyckning av Gamla Stans tunnelbanestation, har hon gestaltat stängslet mellan spåren med utgångspunkt i den glesa tuskaftsväven.
Leif Holmstrand ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19
Performance/installationen Territorial Clothing Cage Intermission är en fortsättning av tematiken i det tidigare verket What the Others Knew. Leif Holmstrand är poet och konstnär, bosatt i Malmö. Holmstrands textila och virkade iscensättningar, objekt och installationer underminerar ofta det trygga och oskuldsfulla som så ofta kopplas samman med de textila materialen. Istället möter oss tankar om främlingskap och tvivel, om kroppslighet och identitet. Leif Holmstrand har tidigare visat sina installationer och performance på bl.a. Moderna museet, Bonniers konsthall och galleri Crystal i Stockholm.

Hugger-Mugger, in da house, ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19
Gruppen kommer att utföra tre performance på Södermalm 11-13 september (se tider och platser i högermarginal på denna sida) På ID:i galleri mellan den 17-19 september visar de en dokumentation med bilder och video av sina performance. Noiseperformancegruppen bestående av Maria Hägglund, Elinor Ström och Catarina Williamson Källström arbetar med ljud och musik, performance och installationer. Gruppen har haft bejublade framträdanden på festivaler och gallerier där de bland annat haft konsert från en garderob, placerat ut 200 stycken pruttkuddar på en vältrafikerad gågata, sänt egna radioprogram från en egenhändigt tillverkad jätteradioapparat av wellpapp och släppt en dubbel-cd. Hägglund och Ström är utbildade på HDK,Göteborg och Williamson Källström på Konstfack, Stockholm.


Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin, Muistaa äänen / Minns ljuden, Katarina Kyrkogård, Högbergsgatan 15
Gestaltning i träd utanför Katarina kyrka.
Minnet: röster och tankar – två minneskapslar som samlat och samlar in fragment av samtal mellan människor, i tiden och rummet. Gestaltningen är tredimensionell med synliga texter och inspelningar av samtal som passerar som spelas upp i en tidsförskjutning – när de redan har passerat – som ett minne. Ilkka Isaksson är frilansande scenograf. Han intresserar sig för det försjunkna, sedimenten av det mänskliga, vad som har blivit kvar, artefakter av förgånget liv. Han är verksam främst inom scenkonst och utställningsdesign, men även inom grafisk formgivning. Ulrika Wedin arbetar med video och textila gestaltningar. Hon utgår från rum med intresse för platsens poesi. Minne och tid är ämnen som hon gärna återkommer till. Hennes fält är inom utställningsformgivning, kostym, scenografi och konst. Isaksson och Wedin är utbildade på Konstfack, Stockholm.Virpi Vesanen-Laukkanen Pitsibussi /Spetsbuss
Installation i buss / buss mellan de olika evenemangen.
Med lekfullhet och nostalgi kan passagerare aktiveras och lockas till kommunikation med varandra eller komma i kontakt med sina minnen. Installationen i bussen bygger på virkade dukar som förvärvats på loppmarknader. Virpi Vesanen-Laukkanen leker och parodierar på ett vänligt sätt i sin konst med en bildsamling och myter om kvinnligheten. Människor i alla åldrar har lätt för att närma sig hennes sagoliknande konstverk. Virpi är bosatt och verksam i Helsingfors.


Eivor Willbacka, Strandsatt, Tjärhovsplan
Gestaltning på klippvägg upp mot Fjällgatan.
Ett bygge, en strandsatt konstruktion från någonstans. Trådar knutna kors och tvärs i luften. Tunna trådar som greppat fast och rotat sig i berget. Willbacka undersöker material och fibrer, dess innehåll och gränser. Hon använder sig av material med en inbyggd känslighet så som hår, hästtagel och pianotråd. Synligt-osynligt, bära-brista och lätthet-tyngd är tillstånd hon ger uttryck för i sina verk. Willbacka är utbildad på Konstfack, Stockholm.


Published inCuratorial projects